Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality arrow Prodej pøedmìtù k 600 výroèí obce Provodov
Prodej pøedmìtù k 600 výroèí obce Provodov

V úøední dny jsou na Obecním úøadì v Provodovì k dispozici k zakoupení (lze je také zaslat na dobírku) tyto pøedmìty:

 

Provodov - kapitoly z dìjin obce

Výroèí první písemné zmínky o obci Provodov inspirovalo tým odborníkù k shromáždìní historických a etnografických dat se zámìrem publikovat je.
Obec vydala knihu, jejímiž autory a spolupracovníky jsou pøedseda èeské archelogické spoleènosti pro Moravu a Slezsko Dalibor Kolbinger, øeditel Archeologického ústavu památkové péèe Miloš Èižmáø nebo vedoucí archeologického oddìlení krajského muzea JVM ve Zlínì Jana Langová. V období výzkumu se zjistilo, že historie Provodova je výjimeèná v celém období mladšího pravìku. Objev pravìkých hradisek s unikátními nálezy v rámci celého keltského svìta dávají vzniknout myšlence vybudování archeoskanzenu doby železné. O jedineèný objev botièky bojovníka doby železné projevila zájem øeditelka Muzea historické obuvi v Torontu Sonja Ingrid Baa. Dalšími pøispívateli byli napø. katecheta a historik Josef Pala nebo vedoucí etnografického oddìlení Muzea Luhaèovického Zálesí Blanka Petráková, která je také editorkou odborné publikace.

140 plnobarevných stran, lepená vazba, cena: 200 Kè

 

Malenisko

Z obèanské iniciativy zároveò vznikla sbírka ke „geniu loci“ mariánského poutního místa na Provodovì - Malenisku. Svými úvahami a reflexemi pøispìli Mons. Jan Bosco Graubner,  Mons. Josef Hrdlièka, Ludvík Vaculík, Jan Antonín Pitínský, Vladimír Franz, Petr Nikl, Petr Sís èi filosof Petr Blecha a dalších bezmála 40 dalších autorù.

80 stran, lepená vazba, cena: 150 Kè

 

Hudební CD "Provodov, Provodov"

Celou edici je pøipraveno doprovodit hudební a etnografické CD provodovských písní ve studiové kvalitì. Jeho obsahem jsou nahrávky starých provodovských písní ze Sušilovy a Èerníkovy sbírky s cimbálovou hudbou Malé Zálesí, provodovské písnì s Dechovou hudbou Provodov, hasièská pou - etnografický záznam tradièní poutì s Dechovou hudbou (2012), vodìní berana (záznam tradice) a tradièní písnì za zpìvu provodovských žen z roku 1998.

60 minut provodovských písní, lisované CD s 8 stránkovým bookletem, cena: 100 Kè

 

Pohlednice pùvodních provodovských krojù

K výroèí 600 let obce Provodov byla ve spolupráci s Muzeem Luhaèovského Zálesí vydána série 5ti pohlednic, na kterých jsou zobrazeny kroje pùvodem z Provodova. Jedná se o kroj: sváteèní kroj (2x), svatební kroj, pracovní kroj, dìtský kroj. Pro prvních 50 zájemcù je pøipravena rozšíøená edice o pohlednice mariánského poutního místa Malenisko a taktéž pohlednice Provodova.

5ks pohlednic (8), dárkové balení, cena: 50 Kè

 

Všechny tyto pøedmìty dne 8. èervence 2012 požehnal pøi slavnostní mši svaté Mons. Jan Bosco Graubner.

 Sample Image

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru