Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Farnost arrow Èlánky arrow Otevøené brány 2011 - Poutní kostel Panny Marie Snìžné na Malenisku (u Provodova)
Otevøené brány 2011 - Poutní kostel Panny Marie Snìžné na Malenisku (u Provodova)
 Sample Image
 Kostel Panny Marie Snìžné u Provodova patøí od 18. století k významným poutním místùm v regionu. O zdejší vodì se øíká, že má zázraèné úèinky.
 
"Kdysi bylo samozøejmostí, že kostely byly otevøené dennì a zastavovali se v nich nejen vìøící lidé k modlitbì.
Vím i o lidech, kteøí se za aktivní vìøící nepovažují, ale chodí si do kostela sednout, když se tam nic nekoná.
Chtìjí tam najít klid a vnitøní harmonii a jaksi nevìdomì mají užitek z uzdravující Boží blízkosti.
Jiné pøitáhne tøeba touha po poznávání, zvláštì o dovolených a prázdninách."
Mons. Jan Graubner
arcibiskup olomoucký

 
Otevírací doba:
Sobota     9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Nedìle     13:00 – 17:00
Po celou dobu pøístupnosti kostela je pøítomen prùvodce. Vstup je zdarma.
 
Upøesnìní:
V dobì církevních obøadù, koncertù a jiných akcí se od prohlídek upouští. Nutno domluvit telefonicky na tel.+420 604 645 254.
 
Kontakt farnost:
telefon: +420 577 901 990
e-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
 
Dokumenty ke stažení:
otevrene_brany_zlinsky_kraj_2010.pdf - Otevøené brány - Zlínský kraj
otevrene_brany_provodov_2010.pdf - Otevøené brány - Provodov
otevrene_brany_brozura_a5_cz.pdf - Informaèní brožura
otevrene_brany_brozura_a5_de.pdf - Informaèní brožura (nìmecky/in deutscher Sprache)
otevrene_brany_prezentace_2011.pdf - Otevøené brány - prezentace Zlínského kraje pro rok 2011

 
Odkazy:
http://www.vychodni-morava.cz/otevrene-brany/ - oficiální stránky projektu zpøístupnìní významných sakrálních památek ve Zlínském kraji
http://www.vychodni-morava.cz/cil/85/ - stránky popisující poutní kostel Panny Marie Snìžné v rámci projektu "Otevøené brány"
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru