Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 35. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 6.11.2017, v 18:30 v kulturním domì
Pozvánka na 35. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 6.11.2017, v 18:30 v kulturním domì
1. Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolù z 34. øádného zasedání ZO
4. Žádost o vyjádøení ke stavbì „Rodinný dom THETA - 105“ (p. Baèíková)
5. Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2018
6. Zámìr è. 10/2017 na smìnu p.è. 1869/20 (vzniká z p.è. 1869/1) za p.è. 91/2 (vzniká z p.è. 91/1)
7. Zámìr è. 11/2017 na smìnu dílu „b“(vzniká z p.è. 1651/3) za díl „a“ (vzniká z p.è. 1649)
8. Zámìr è. 12/2017 na smìnu dílu „d“(vzniká z p.è. 1651/3) za díl „c“ (vzniká z p.è. 1637)
9. Žádost o instalaci veøejného osvìtlení (zastávka „Na zákrutì“ a cesta smìrem na „Na Lhoty“)
10. Diskuze


Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona è. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších pøedpisù a doplòkù jsou zasedání zastupitelstva veøejná. Podklady k jednotlivým bodùm jednání jsou k nahlédnutí v úøední hodiny na Obecním úøadì v Provodovì

Vyvìšeno na úøední desce dne: 30.10.2017
Sejmuto z úøední desky dne: 6.11.2017………………………………………………..
Ing. Marek Prachaø, starosta obce


 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru