Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Informace o dobì a místì konání voleb do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky 2017
Informace o dobì a místì konání voleb do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky 2017
Informace o dobì a místì konání voleb do Poslanecké snìmovny parlamentu Èeské republiky
 
Starosta obce Provodov dle § 15 odst. 1) zákona è. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu Èeské republiky a o zmìnì a doplnìní nìkterých dalších zákonù ve znìní pozdìjších pøedpisù

OZNAMUJI

1. Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky se uskuteèní ve dnech:
20. 10. 2017 od 14.00 h do 22.00 h
21. 10. 2017 od 8.00 h do 14.00 h


2. Místem konání voleb do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky je Základní škola a Mateøská škola Provodov è.p. 90

3. Oprávnìnému obèanu bude umožnìno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost platným obèanským prùkazem nebo cestovním pasem Èeské republiky

4. Volièi budou dodány 3 dny pøede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb voliè mùže obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Provodovì 5.10.2017
Ing. Marek Prachaø starosta obce
Vyvìšeno dne: 5.10.2017
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru