Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR 2017
Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR 2017

Informace o poètu a sídle volebních okrskù pro volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR 2017


V souladu s ustanovením § 14c písm. f) zákona è. 247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky a o zmìnì nìkterých a doplnìní nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù informuji o poètu a sídlech volebních okrskù.
OZNAMUJI

že volba do Poslanecké snìmovny parlamentu Èeské republiky, která se uskuteèní ve dnech 20. a 21. øíjna 2017, bude konána v obci Provodov v 1 volebním okrsku.
Sídlo okrskové volební komise: Základní škola a Mateøská škola Provodov, Provodov è.p. 90

V Provodovì  5.9.2017

Ing. Marek Prachaøstarosta obce

Vyvìšeno dne :   5.9.2017

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru