Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise pro volby do Poslanecké snìmovny 2017
Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise pro volby do Poslanecké snìmovny 2017
Stanovení minimálního poètu èlenù okrskové volební komise

S pøihlédnutím k poètu volièù a v souladu s ustanovením § 14c, písm. c)  zákona è. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu  Èeské republiky a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù ve znìní pozdìjších pøedpisù

STANOVUJI


minimální  poèet èlenù okrskové volební komise v obci Provodov pro volby do Poslanecké snìmovny parlamentu Èeské republiky, které se uskuteèní ve dnech 20. a 21. øíjna 2017 takto:

volební okrsek è.1:   Základní škola a Mateøská škola Provodov, è.p. 90 – nejménì 5 èlenù

V Provodovì  21.8.2017
Ing. Marek Prachaø
starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru