Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 34. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 9.10.2017, v 18:30 v kulturním domì
Pozvánka na 34. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 9.10.2017, v 18:30 v kulturním domì
Pozvánka na 34. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 9.10.2017, v 18:30 v Kulturním domì

1. Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolù z 33. øádného zasedání ZO
4. Aktuální informace o poøízení zmìny územního plánu obce Provodov
5. Žádost o vyjádøení ke stavbì „Novostavba RD v k.ú. Provodov na Moravì na p.è. 607/47“ (Veronika Kolaøíková a Lukáš Semela)
6. Návrh na smìnu parcel p.è. 91/2 a 1869/20 (Alfons Slovák, DiS.)
7. Pøijetí daru pozemkù p.è. 1415/8 a 1415/5, 1415/9, 1419/2, 1419/3 (Jana Pileèková, Ondøej Kristek)
8. Rozpoètové opatøení è. 6 rozpoètu obce Provodov na rok 2017
9. Smlouva o zøízení vìcného bøemene è.: OT-014330039598/001 (Provodov, Prachaøová, pøípojka NN)
10. Aktualizace krizového štábu a rizik obce Provodov
11. Jmenování zástupce zøizovatele do školské rady ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín a vybírání nájemného pøi mimoškolních aktivitách v prostorách budovy školy
12. Diskuze


Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona è. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších pøedpisù a doplòkù jsou zasedání zastupitelstva veøejná. Podklady k jednotlivým bodùm jednání jsou k nahlédnutí v úøední hodiny na Obecním úøadì v Provodovì


Vyvìšeno na úøední desce dne: 2.10.2017
Sejmuto z úøední desky dne: 9.10.2017………………………………………………..
Ing. Marek Prachaø, starosta obce


 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru