Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 33. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 11.9.2017, v 18:30 v kulturním domì
Pozvánka na 33. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 11.9.2017, v 18:30 v kulturním domì
1. Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolù z 32. øádného zasedání ZO
4. Žádost o vyjádøení ke stavbì „Novostavba RD a krytého stání pro vozidla na p.è. 930/92, Provodov“
5. Žádost o pøíspìvek na provoz (DPS Luhaèovice)
6. Rozpoètové opatøení è. 5 rozpoètu obce Provodov na rok 2017
7. Diskuze


Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona è. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších pøedpisù a doplòkù jsou zasedání zastupitelstva veøejná. Podklady k jednotlivým bodùm jednání jsou k nahlédnutí v úøední hodiny na Obecním úøadì v Provodovì
Vyvìšeno na úøední desce dne: 4.9.2017
Sejmuto z úøední desky dne: 11.9.2017………………………………………………..
Ing. Marek Prachaø, starosta obce

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru