Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 32. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 14.8.2017, v 18:30 v kulturním domì
Pozvánka na 32. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 14.8.2017, v 18:30 v kulturním domì
1. Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolù z 31. øádného zasedání ZO
4. Pronájem pozemkù p.è. 160/1 a 161/1  (zámìr obce Provodov è. 8/2017)
5. Diskuze


Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona è. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších pøedpisù a doplòkù jsou zasedání zastupitelstva veøejná. Podklady k jednotlivým bodùm jednání jsou k nahlédnutí v úøední hodiny na Obecním úøadì v Provodovì


Vyvìšeno na úøední desce dne: 7.8.2017
Sejmuto z úøední desky dne: 14.8.2017………………………………………………..
Ing. Marek Prachaø, starosta obce

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru