Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality arrow Schùzka se zastupiteli obce a obèany ve vìci "Lakovna ZAKO Turèín spol. s r.o.", 11.7.2017, 18:00,KD
Schùzka se zastupiteli obce a obèany ve vìci "Lakovna ZAKO Turèín spol. s r.o.", 11.7.2017, 18:00,KD
Schùzka se zastupiteli obce a obèany ve vìci Lakovna ZAKO Turèín spol. s r.o.

Zastupitelstvo obce Provodov se na svém 5. mimoøádném zasedání dne 5.6.2017 usneslo pøijat usnesení è. 3/05M/2017:

Zastupitelstvo obce Provodov požaduje další posouzení zámìru „Lakovna ZAKO Turèín spol. s r.o. Provodov“ dle zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí, v platném znìní. V dokumentaci vlivù zámìru na životní prostøedí doporuèujeme klást zvýšený dùraz na oblasti hluku (pøi provozu zaøízení dojde k negativnímu ovlivnìní hlukem chránìných objektù, protože jejich umístìní je v nedostateèné vzdálenosti – zahrada je 15m od objektu), zápachu a nebezpeènými výpary (imisní limity a koncentrace) a ohrožení kontaminace spodních vod soukromých studní na pitnou vodu a povodí Ludkovické pøehrady. V souèasné dobì zde již dochází k lakování výrobkù a zastupitelstvo obce Provodov již øešilo nìkolik stížností místních obèanù (hluk z objektu a od dopravy, zápach, práce v noèních hodinách a o víkendech).

Toto usnesení bylo doplnìno o vyjádøení obyvatel v okolí plánované stavby bydlících. Na základì výše uvedeného usnesení požádal investor, spol. Zako Turèín spol. s r.o., o schùzku se zastupiteli a obèany, kde by chtìli zástupci firmy projednat tyto pøipomínky a pøedstavit následné opatøení v dlouhodobìjším horizontu.

Schùzka se uskuteèní v úterý 11.7.2017, od 18:00 v KD ProvodovV Provodovì 10.7.2017


Ing. Marek Prachaø, starosta obce

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru