Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 31. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.7.2017, v 18:30 v kulturním domì
Pozvánka na 31. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.7.2017, v 18:30 v kulturním domì
1. Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolù z 30. øádného zasedání ZO
4. Žádost o vyjádøení ke stavbì „Novostavba RD a krytého stání pro vozidla na p.è. 930/92, Provodov“
5. Pronájem pozemku p.è. 162/1 (zámìr obce Provodov è. 6/2017)
6. Pronájem pozemku p.è. 1090/1 a 1091/1 (zámìr obce Provodov è. 7/2017)
7. Žádost o povolení prùjezdu MTB závodu série „Valašsko-Karpatská Cyklotour 2017“
8. Žádost o projednání projektu vysazování lip slovinsko-èeského pøátelství
9. Rozpoètové opatøení è. 4 rozpoètu obce Provodov na rok 2017
10. Diskuze


Poznámka:
-    dle § 93 odst. 2 zákona è. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších pøedpisù a doplòkù jsou zasedání zastupitelstva veøejná. Podklady k jednotlivým bodùm jednání jsou k nahlédnutí v úøední hodiny na Obecním úøadì v Provodovì
Vyvìšeno na úøední desce dne: 3.7.2017
Sejmuto z úøední desky dne: 10.7.2017………………………………………………..
Ing. Marek Prachaø, starosta obce

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru