Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Výzva - podávání žádostí o zmìnu územního plánu obce Provodov
Výzva - podávání žádostí o zmìnu územního plánu obce Provodov
Obec Provodov zahájila poøízení nového Územního plánu Provodov. Klíèový rozvojový dokument obce se doèká nové podoby. Dùvodù pro poøízení nového územního plánu je nìkolik.
Platný Územní plán Provodov, podle nìjž dnes stavební úøad rozhoduje, je takøka osm let starý (nabyl úèinnosti ode dne 23. 12. 2009). Za tuto dobu se podmínky na území obce mìní a územnì plánovací dokumentace tedy nevyhnutelnì zastarává. Rovnìž je tøeba reagovat napøíklad na nové koncepèní dokumenty, zpracované pozemkové úpravy a celou øadu dalších, nových poznatkù.
Všechny tyto skuteènosti vyhodnocuje a shrnuje tzv. Zpráva è. 1 o uplatòování Územního plánu Provodov, která byla schválena zastupitelstvem obce dne 4. února. 2014 (usnesením è. 36/1f.). Ve svém závìru zpráva doporuèuje (mimo jiné) zmìnou aktualizovat zastavìné území.
Zastupitelstvo obce Provodov proto na svém zasedání dne 22. kvìtna 2017 souhlasilo se zahájením pøípravných prací pro nový územní plán obce Provodov a s pøíjmem žádostí o stavební parcelu do 31.7.2017. Každá žádost musí splnit podmínku o zahájení stavebního øízení na výstavbu rodinného domu do tøí let od nabytí právní moci územního plánu.
Termín schválení nového územního plánu se pøedpokládá zhruba na pøelomu let 2018 a 2019.
V souèasnosti obec vyzývá obèany obce a vlastníky nemovitostí k pøedání svých podnìtù a zámìrù, které požadují zahrnout do nového územního plánu. Aby bylo možné jeho poøízení realizovat co nejdøíve, doporuèujeme žadatelùm, aby své žádosti odevzdali (zaslali) nejpozdìji do 31.7.2017 na obecní úøad. V rámci nového územního plánu budou pøehodnoceny i návrhové plochy ve stávajícím územním plánu tzn. pokud vlastníci hodlají na navržených plochách (oranžovì èi rùžovì orámované bílé plochy) realizovat výstavbu, doporuèujeme taktéž podat žádost o zmìnu. V opaèném pøípadì budou tyto nezastavìné a nezastavitelné návrhové plochy z územního plánu vypuštìny.
Všechny pøijaté žádosti budou následnì posuzovány v rámci procesu návrhu nového územního plánu.
Formuláø žádosti je možné získat na obecním úøadu nebo zde:
 
 
Aktuálnì platný územní plán z roku 2009 (vè. související dokumentace)
 
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru