Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 30. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.6.2017, v 18:30 v kulturním domì
Pozvánka na 30. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.6.2017, v 18:30 v kulturním domì
1. Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolù z 29. øádného zasedání ZO
4. Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2016
5. Støednìdobý výhled rozpoètu obce Provodov na roky 2019 – 2023
6. Zpráva o výbìrovém øízení – „Obnova 3 nejvíce poškozených èástí MK Podhoøí po pøívalových deštích v 7/2016“
7. Zpráva o výbìrovém øízení – „Rekonstrukce MK Provodov – Malenisko“
8. Úrok z jistoty pøi nájmu kanceláøských prostor Provodov 252
9. Diskuze

Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona è. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších pøedpisù a doplòkù jsou zasedání zastupitelstva veøejná. Podklady k jednotlivým bodùm jednání jsou k nahlédnutí v úøední hodiny na Obecním úøadì v Provodovì

Vyvìšeno na úøední desce dne: 5.6.2017
Sejmuto z úøední desky dne: 12.6.2017………………………………………………..
Ing. Marek Prachaø, starosta obce

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru