Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 5. mimoøádnou schùzi zast. obce Provodov konanou dne 5.6.2017, v 18:30 v kulturním domì
Pozvánka na 5. mimoøádnou schùzi zast. obce Provodov konanou dne 5.6.2017, v 18:30 v kulturním domì
1. Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Žádost o vyjádøení - Zahájení zjišovacího øízení - Lakovna ZAKO Turèín spol. s r.o. Provodov
4. Diskuze


Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona è. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších pøedpisù a doplòkù jsou zasedání zastupitelstva veøejná. Podklady k jednotlivým bodùm jednání jsou k nahlédnutí v úøední hodiny na Obecním úøadì v Provodovì
Vyvìšeno na úøední desce dne: 29.5.2017
Sejmuto z úøední desky dne: 5.6.2017………………………………………………
Ing. Marek Prachaø, starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru