Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Aktualizace územního plánu obce Provodov
Aktualizace územního plánu obce Provodov

Aktualizace územního plánu obce Provodov

 

Zastupitelstvo obce Provodov se na svém 28. zasedání dne 10.4.2017 usneslo zaèít s pøípravou zmìny územního plánu obce Provodov. Stávající územní plán se jeví jako znaènì nefunkèní a dlouhodobì nepoužitelný pro pøirozený rozvoj obce Provodov. Zpráva o uplatòování územního plánu (z prosince 2013), která se zpracovává zpravidla po 4-5 letech od nabytí právní moci územního plánu (2009) konstatuje, že za tuto dobu bylo v rámci navrženého zastavitelného území obce v rozsahu 23,82 ha zastavìno pouze 0,92 ha, což je 3,9 %.

                Na pøíštím tj. 29. zasedání zastupitelstva dne 22.5.2017 v 18:30 v pøísálí KD bude celá problematika vysvìtlena a navrhnut další postup ve vìci zmìny územního plánu obce Provodov. Navrhovanou zmìnou územního plánu budou dotèeny i parcely, které jsou ve stávajícím územním plánu navržené jako stavební.

 

V Provodovì dne 16.5.2017


………………………………………………..

Ing. Marek Prachaø, starosta obce

 

 

 

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru