Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 29. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 22.5.2017, v 18:30 v kulturním domì
Pozvánka na 29. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 22.5.2017, v 18:30 v kulturním domì
1. Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolù z 28. øádného zasedání ZO
4. Informace o plánovaných zmìnách územního plánu obce Provodov
5. Smìna p.è. 1918/4 a 580/4 za p.è. 1809/5 (zámìr obce Provodov è. 04/2017)
6. Smìna p.è. 1819/3, 1918/5, 1918/7, 1918/8 a 1918/10 za 1809/4, 1809/6 a 1809/7 (zámìr obce Provodov è. 05/2017)
7. Žádost o schválení úèetní závìrky a výsledku hospodaøení za rok 2016 (ZŠ a MŠ Provodov)
8. Rozpoètové opatøení è. 3 rozpoètu obce Provodov na rok 2017
9. Návrh støednìdobého rozpoètového výhledu obce Provodov na roky 2019-2023
10. Diskuze


Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona è. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších pøedpisù a doplòkù jsou zasedání zastupitelstva veøejná. Podklady k jednotlivým bodùm jednání jsou k nahlédnutí v úøední hodiny na Obecním úøadì v Provodovì
Vyvìšeno na úøední desce dne: 15.5.2017
Sejmuto z úøední desky dne: 22.5.2017………………………………………………
Ing. Marek Prachaø, starosta obce


 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru