Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 28. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.4.2017, v 18:30 v kulturním domì
Pozvánka na 28. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.4.2017, v 18:30 v kulturním domì
1. Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolù z 27. øádného zasedání ZO
4. Prodej p. è. 1802/2 (zámìr obce Provodov è. 01/2017)
5. Prodej p. è. 1799/11 (zámìr obce Provodov è. 02/2017)
6. Pronájem p.è. 740 (zámìr obce Provodov è. 03/2017)
7. Smìna p.è. 1918/4 a 580/4 za p.è. 1809/5 (zámìr obce Provodov è. 04/2017)
8. Smìna p.è. 1819/3, 1918/5, 1918/7, 1918/8 a 1918/10 za 1809/4, 1809/6 a 1809/7 (zámìr obce Provodov è. 05/2017)
9. Rozpoètové opatøení è. 2 rozpoètu obce Provodov na rok 2017
10. Žádost o vyjádøení ke stavbì „Provodov, Prachaøová, pøípojka NN“
11. Žádost o dlouhodobý pronájem pozemku p.è. 162/1 (Petr Kalášek, Provodov 236)
12. Diskuze


Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona è. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších pøedpisù a doplòkù jsou zasedání zastupitelstva veøejná. Podklady k jednotlivým bodùm jednání jsou k nahlédnutí v úøední hodiny na Obecním úøadì v Provodovì

Vyvìšeno na úøední desce dne: 3.4.2017
Sejmuto z úøední desky dne: 10.4.2017………………………………………………
Ing. Marek Prachaø, starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru