Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality arrow Velkoplošná deratizace obce Provodov 2017
Velkoplošná deratizace obce Provodov 2017
UPOZORNÌNÍ

Ve dnech 28.3., 3.4. a 7.4.2017 v 11:00

bude provádìna

Velkoplošná deratizace obce Provodov

Akci zabezpeèuje firma Miloslav Šiška, JEDY ŠIŠKA DDD, která provede ošetøení kanalizaèní sítì, veøejných ploch a vybraných objektù. Vzhledem k tomu, že je pravdìpodobný výskyt hlodavcù i v okolí obytných domù a hospodáøských stavení, vyzýváme obèany ke spolupráci pøi vyhledávání pobytu hlodavcù. Pokud to situace vyžaduje, obrate se pøímo na pracovníky jmenované firmy anebo nahlaste své požadavky na obecní úøad v Provodovì, aby bylo zabezpeèeno komplexní ošetøení obce.

Pro vlastní potøebu si budou moci obèané zakoupit u provádìjící firmy nástrahy proti hlodavcùm.

 Sample Image

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru