Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality arrow Provodovská trnka 2017 - vyhodnocení a podìkování
Provodovská trnka 2017 - vyhodnocení a podìkování
Provodovská trnka 2017

Do 10. roèníku Provodovské trnky 2017 bylo pøihlášeno 8 soutìžních vzorkù a zúèastnilo se 15 degustátorù.
Hodnotilo se   od  0 bodù (nejhorší)   do  5 bodù (nejlepší).
 
Výsledky PT 2017:
 1. místo
 Oldøich Pavlùsek
 91 bodù
 2. místo
 Lukáš Kostruch
 90,5 bodù
 3. místo
 Roman Novák
 87 bodù
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 Kategorie nejlepší pøespolní slivovice:
 1. místo
 Josef Pochylý z Újezda u VK  100 bodù
     
     

 
 
 
 
 
Velké podìkování patøí obecnímu úøadu Provodov za celkovou podporu, dále všem pomocníkùm, dárcùm a sponzorùm cen do tomboly, kteøí mìli velký podíl a chodu celé akce, ale pøedevším všem návštìvníkùm za aktivní úèast na kulturním dìní v obci. 
    Tìšíme se na další roèník Provodovské trnky.


                        S pozdravem tým organizátorù PT.
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru