Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 27. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 13.3.2017, v 18:30 v základní škole
Pozvánka na 27. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 13.3.2017, v 18:30 v základní škole
Pozvánka na 27. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 13.3.2017, v 18:30 v základní škole

1. Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolù z 26. øádného zasedání ZO
4. Žádost o prodej pozemku p.è. 1802/2 (manž. Zatloukalovi, Provodov 175, 763 45)
5. Žádost o prodej pozemku p.è. 1799/11 (manž. Rakovi, Provodov 284, 763 45)
6. Žádost o pronájem pozemku p.è. 740 (Jakub Král, Provodov 143, 763 45)
7. Žádost o smìnu pozemkù v lokalitì „Podhoøí“
8. Diskuze

Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona è. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších pøedpisù a doplòkù jsou zasedání zastupitelstva veøejná. Podklady k jednotlivým bodùm jednání jsou k nahlédnutí v úøední hodiny na Obecním úøadì v Provodovì

Vyvìšeno na úøední desce dne: 6.3.2017
Sejmuto z úøední desky dne: 13.3.2017………………………………………………
Ing. Marek Prachaø, starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru