Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 26. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 6.2.2017, v 18:30 v základní škole
Pozvánka na 26. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 6.2.2017, v 18:30 v základní škole
Pozvánka na 26. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 6.2.2017, v 18:30 v základní škole
1. Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolù z 25. øádného zasedání ZO
4. Rozpoètové opatøení è. 1 rozpoètu obce Provodov na rok 2017
5. Diskuze
Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona è. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších pøedpisù a doplòkù jsou zasedání zastupitelstva veøejná. Podklady k jednotlivým bodùm jednání jsou k nahlédnutí v úøední hodiny na Obecním úøadì v Provodovì

Vyvìšeno na úøední desce dne: 30.1.2017
Sejmuto z úøední desky dne: 6.2.2017………………………………………………
Ing. Marek Prachaø, starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru