Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 25. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 16.1.2017, v 18:30 v základní škole
Pozvánka na 25. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 16.1.2017, v 18:30 v základní škole
Pozvánka na 25. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 16.1.2017, v 18:30 v základní škole
1. Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolù z 24. øádného zasedání ZO
4. Žádost o souhlasné stanovisko k navýšení kapacity ZŠ
5. Prodej pozemku p.è. 1840 (zámìr obce Provodov è. 04/2016)
6. Žádost o finanèní pøíspìvek na provoz pro rok 2017 (Nadìje Nedašov)
7. DiskuzePoznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona è. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších pøedpisù a doplòkù jsou zasedání zastupitelstva veøejná. Podklady k jednotlivým bodùm jednání jsou k nahlédnutí v úøední hodiny na Obecním úøadì v Provodovì

Vyvìšeno na úøední desce dne: 9.1.2017
Sejmuto z úøední desky dne: 16.1.2017………………………………………………
Ing. Marek Prachaø, starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru