Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality arrow Tøíkrálová sbírka 2017 v Provodovì - vyhodnocení a podìkování
Tøíkrálová sbírka 2017 v Provodovì - vyhodnocení a podìkování
Jako každý rok chceme na následujících øádcích informovat o výsledku Tøíkrálové sbírky, která na území Charity Zlín probìhla 1.-15.1.2017.
Rádi bychom podìkovali všem, kdo podpoøili tøíkrálovou sbírku svým darem a pøijali malé koledníky ve svých domovech. Nejednalo se vždy pouze o finanèní pøíspìvek, ale dìti si èasto domù odnášeli i „výtìžek“ cukrovinek a zásobu vitamínù v podobì ovoce.
Podìkování patøí samozøejmì všem dìtem, které se jako každoroènì ochotnì vydali do ulic a i pøes deštivé poèasí pøinášeli pøání pokoje a dobra v novém roce do všech domovù.

Poslední podìkování patøí dospìlým a mládeži, kteøí doprovázeli koledníky a zajistili tak bezpeèný prùbìh celé obchùzky.

Je na místì také omluva všem, ke kterým koledníci, a už z jakýchkoliv dùvodù nedorazili.

Sbírkový úèet 66008822/0800 u Èeské spoøitelny

Adresa majitele úètu: Charita Èeská republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1
Variabilní symbol: 777
Konstantní symbol: 379 (složenka) nebo 558 (bezhotovostní pøevod)
Specifický symbol: jakékoli èíslo napø. vaše rodné (není podmínkou) nebo IÈ

 
Bližší informace ke sbírce je možné najít na adrese http://www.trikralovasbirka.cz/
Výsledek koledování:

Na území farnosti Provodov, kde koledovaly 4 skupiny koledníkù, bylo v roce 2017 sesbíráno
31.241,-Kè.

Ještì jednou srdeèné podìkování všem kdo sbírku podpoøili
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru