Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 24. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.12.2016, v 18:30 v základní škole
Pozvánka na 24. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 12.12.2016, v 18:30 v základní škole
1. Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolù z 23. øádného zasedání ZO
4. Rozpoèet obce Provodov na rok 2017
5. Veøejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestièní dotace z rozpoètu obce Provodov èíslo 1/2016 (FC Rak Provodov)
6. Veøejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestièní dotace z rozpoètu obce Provodov èíslo 2/2016 (SDH Provodov)
7. Veøejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestièní dotace z rozpoètu obce Provodov èíslo 3/2016 (MS Rýsov Provodov)
8. Veøejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestièní dotace z rozpoètu obce Provodov èíslo 4/2016 (Èeský svaz vèelaøù o.s., základní organizace Provodov)
9. Veøejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestièní dotace z rozpoètu obce Provodov èíslo 5/2016 (divadelní ochotnický spolek ProLiDi)
10. Veøejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestièní dotace z rozpoètu obce Provodov èíslo 6/2016 (Leluja, z.s.)
11. Veøejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestièní dotace z rozpoètu obce Provodov èíslo 7/2016 (DH Provodovjané)
12. Rozpoètové opatøení è. 6 rozpoètu obce Provodov na rok 2016
13. Smlouva o zøízení práva stavby na p.è. 1869/2 (Pavla Válková, Provodov 250, 763 45)
14. Obecnì závazná vyhláška obce Provodov è. 1/2016, o noèním klidu
15. DiskuzePoznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona è. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších pøedpisù a doplòkù jsou zasedání zastupitelstva veøejná. Podklady k jednotlivým bodùm jednání jsou k nahlédnutí v úøední hodiny na Obecním úøadì v Provodovì

Vyvìšeno na úøední desce dne: 5.12.2016
Sejmuto z úøední desky dne: 7.12.2016………………………………………………
Ing. Marek Prachaø, starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru