Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality arrow Revize kotlù na tuhá paliva
Revize kotlù na tuhá paliva

REVIZE KOTLÙ NA TUHÁ PALIVA

Novela Zákona o ochranì ovzduší è. 201/2012 Sb. stanoví povinnost realizovat u kotlù na pevná paliva první kontrolu nejpozdìji do 31. prosince 2016. Tato povinnost se vztahuje i na novì zakoupené kotle.

 

Kde je stanovena povinnost provést kontrolu kotle?

Povinnost první kontroly, která musí probìhnout nejpozdìji do 31. prosince 2016. Po tomto datu by mìl být každý provozovatel kotle schopen na vyžádání obecního úøadu tento doklad pøedložit.

Zákon pøedepisuje provádìt podle odstavce h) paragrafu § 17 jednou za dva kalendáøní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném pøíkonu od 10 do 300 kW vèetnì, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústøedního vytápìní.

Proè provádìt kontrolu?

Obecní úøad mùže požadovat pøedložení dokladu o provedení této kontroly vystavený odbornì zpùsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochranì ovzduší.

V pøípadì, že provozovatel nepøedloží požadovaný doklad mùže mu být uložena pokuta podle § 23 odstavce (2) bodu b) až do výše 20 000 Kè.

Kdo mùže provést povinnou kontrolu kotle?

Ke kontrole je oprávnìna pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem kotle. Tato osoba musí být držitelem oprávnìní.

Je nutné kontrolovat též kotel zakoupený letos nebo v loòském roce?

V zákonì zohlednìní stáøí kotle není, je tedy nutné realizovat první kontrolu kotle v urèeném termínu. Naøízení se týká všech kotlù na pevná paliva o jmenovitém tepelném pøíkonu 10 kW až 300 kW vèetnì, bez ohledu na rok výroby èi datum instalace.

Kde zjistím tepelný pøíkon svého kotle?

Pøíkon kotle si jednoduše spoèítáte sami, pokud vydìlíte výkon kotle jeho úèinností. Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a úèinnosti naleznete v návodu ke kotli.

Výrobce svého kotle neznám, již zanikl nebo je ze zahranièí a nemá v ÈR zastoupení, na koho se mùžu obrátit?

Pokud je Váš kotel konstrukènì podobný nìkterému z prodávaných kotlù v ÈR, mùže jeho kontrolu provést osoba proškolená spoleèností s tímto podobným typem. Posouzení konstrukèní shody provede osoba s platným osvìdèením.

Typy pro pøípravu topení na novou topnou sezónu

Konec léta je nejvhodnìjším doba pro údržbu S dobøe fungujícím a vyladìným topením mùžete bìhem zimy ušetøit nezanedbatelnou èástku na energiích.

Zkontrolujte stav kotle

A již topíte plynem èi tuhými palivy, pøed topnou sezónou byste mìli peèlivì zkontrolovat kotel. Pozornost vìnujte jak kotli samotnému, tak i odvodu spalin a pøípadnì bezchybné funkci pøikládacího mechanismu. V pøípadì plynových a novì i kotlù na tuhá paliva platí, že by mìli projít revizní kontrolou.

Kotel na tuhá paliva musí projít první revizí již do konce roku 2016.

Kontrolu provádí zpùsobilá osoba proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od nìj udìlené oprávnìní k jeho instalaci, provozu a údržbì.

Kotel na tuhá paliva zásobník.

Po odstavení kotle po topné sezónì doporuèujeme vyprázdnit zásobník. Výpary pak nebudou ohrožovat šnekový dopravník a ten nebude rezivìt.

Plynový by mìl každoroènì zkontrolovat autorizovaný servis.

Díky kontrole odborníka získáte jistotu, že kotel bude v zimì pracovat úspornì a bezpeènì.

Máte kotel na tuhá paliva? Pozor na komín!

Pokud topíte tuhými palivy, mìli byste vìnovat velkou pozornost nejen samotnému kotli, ale také stavu komínu. Zanesený komín totiž mùže být pøíèinou nebezpeèného požáru, pøi nìmž se v komínovém systému vznítí nános tuhých zbytkù spalin. Teplota ohnì pøi požáru spalin v komínì mùže dosáhnout až 1200 °C a velmi èasto pøi této nehodì dochází ke znièení krovù a støechy domu. Øešením je dobrý technický stav celého komínového systému a pravidelná kontrola kvalifikovaným kominíkem. Ten zanesený komín také vyèistí a doporuèí pøípadné opravy.

Kontrolu si zaslouží také radiátory

Zatímco kotlùm lidé obvykle vìnují odpovídající péèi, radiátory naopak èasto zanedbávají. Pøed zaèátkem topné sezóny je pøitom ideální doba na jejich údržbu. Peèlivì je proto prohlédnìte a ošetøete pøípadná místa drobné koroze. Zkontrolujte také èinnost ventilù a vadné kusy vymìòte. Tìsnì pøed zaèátkem topné sezóny všechny radiátory odvzdušnìte. I radiátory mohou pøispìt k úsporám za topení. Na stìnu za nimi instalujte reflexní folii, která bude teplo lépe odrážet do místnosti, a pokud je to možné, zvažte jejich nátìr tmavou barvou. Ponìkud radikálnìjší cesta k úsporám pak mùže být výmìna starých radiátorù za nové, které pracují s nižší teplotou otopné vody.

·         ZDROJ :   http://dumkotlu.cz

*********************************************************************

Seznam revizních technikù Zlínského kraje na kotle vèetnì kontaktù je na Obecním úøadì v Provodovì a taky na www.provodov.cz

V pøípadì zájmu se mùžete na obecním úøadì nahlásit a obec zajistí revizního technika k hromadnému provedení revizí v naší obci. K tomu je nutné nahlásit typ kotle. Cena revize se pohybuje do 1 000,- Kè za 1 kotel.

 

V Provodovì  12.11.2016                 Ing. Marek Prachaø, starosta obce

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru