Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality arrow Sdìlení Odboru ochrany ovzduší k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojù
Sdìlení Odboru ochrany ovzduší k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojù

SDÌLENÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ K PROVOZOVÁNÍ A KE KONTROLE SPALOVACÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJÙ O JMENOVITÉM TEPELNÉM PØÍKONU 300 KW A NIŽŠÍM

 

Podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona è. 201/2012 Sb., o ochranì ovzduší, ve znìní pozdìjších pøedpisù, je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném pøíkonu od 10 do 300 kW vèetnì, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústøedního vytápìní, povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odbornì zpùsobilou osobou, pøièemž první kontrola musí být provedena nejpozdìji do 31. prosince 2016. Toto sdìlení je urèeno odbornì zpùsobilým osobám a provozovatelùm tìchto zdrojù.

 

Bližší informace zde:

http://www.mzp.cz/cz/spalovaci_stacionarni_zdroje_300kW_sdeleni

 

http://www.mzp.cz/cz/news_161011_revize_kotlu

 

 

Seznamy odbornì zpùsobilých osob provádìjících kontrolu zde:

http://aptt.cz/opravneni-ozo.php  

 

http://www.topenaridotace.cz/
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru