Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality arrow Dotace Zlínského kraje pro provodovskou zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasièù 2016
Dotace Zlínského kraje pro provodovskou zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasièù 2016
Na konci listopadu 2015 pøedložila obec Provodov Hasièskému záchrannému sboru Zlínského kraje, resp. Zlínskému kraji, žádost o poskytnutí dotace na vìcné prostøedky požární ochrany pro rok 2016. Pøedmìtem žádosti bylo získat pro Zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasièù Provodov úèelovou neinvestièní dotaci na nákup osobních ochranných zásahových prostøedkù. Konkrétnì se jednalo o nákup 5ks zásahových odìvù a 5 párù zásahových rukavic.

Na základì podepsané smlouvy o poskytnutí úèelové neinvestièní dotace z rozpoètu Zlínského kraje (duben 2016) byly zásahové ochranné prostøedky v celkové cenì 46.865,00 Kè poøízeny. Tato akce byla spolufinancována z prostøedkù Zlínského kraje ve výši 30.000 Kè, což pøedstavuje 64 % z celkové poøizovací ceny.  Zbývajících 36 % ceny uhradila obec Provodov ze svých rozpoètových prostøedkù.

Sbor dobrovolných hasièù Provodov svými zásahy úèinnì pomohl napøíklad pøi letošním požáru pøi spalování klestí nad poutním kostelem na Malenisku. Vedle své preventistické, zásahové a sportovní èinnosti vyvíjí také mnoho spoleèenských aktivit. Díky získané dotaci se rozšíøila technická vybavenost provodovské zásahové jednotky, což pøispìje ke zkvalitnìní její èinnosti.
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru