Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 23. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 7.11.2016, v 18:30 v kulturním domì
Pozvánka na 23. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 7.11.2016, v 18:30 v kulturním domì
1. Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolù z 22. øádného a 4. mimoøádného zasedání ZO
4. Návrh na smìnu pozemkù (zámìr è. 10/2016)
5. Stavební úpravy, nástavba a pøístavba RD na parc.è. st.147 (Vítìzslav a Hana Vavrysovi)
6. Žádost o umístìní sídla UnArt Provodov, p.s.
7. Návrh rozpoètu obce Provodov na rok 2017
8. Diskuze


Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona è. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších pøedpisù a doplòkù jsou zasedání zastupitelstva veøejná. Podklady k jednotlivým bodùm jednání jsou k nahlédnutí v úøední hodiny na Obecním úøadì v Provodovì

Vyvìšeno na úøední desce dne: 31.10.2016
Sejmuto z úøední desky dne: 7.11.2016………………………………………………
Ing. Marek Prachaø, starosta obce

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru