Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality arrow Pìstitelská pálenice Bøezùvky - Zápis ovocných kvasù 2016
Pìstitelská pálenice Bøezùvky - Zápis ovocných kvasù 2016

Pìstitelská pálenice Bøezùvky oznamuje obèanùm, že pálení kvasu zaèíná 22. øíjna 2016. Již teï se mùžete k pálení zapsat, a to buï osobnì u pana Miroslava Mikla ml. ve firmì AUTODOPRAVA Mikel na pálenici nebo telefonicky na jeho èísle 737 249 494.

Novinkou pro rok 2016 je samonasávací èerpadlo, které dopraví vìtšinu Vašeho kvasu do nálevky pøímo z vozíku nebo vleèky. Odpadá tím složitá a pracná manipulace a pøelévání kvasu ruènì.

 

  Sample Image

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru