Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 22. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.10.2016, v 18:30 v kulturním domì
Pozvánka na 22. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 10.10.2016, v 18:30 v kulturním domì
1. Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolù z 21. øádného zasedání ZO
4. Smìna p.è. 1036/2 za p.è. 1035/9, 1041/31 (zámìr è. 9/2016)
5. Smìna pozemkù v lokalitì Malenisko
6. Vyúètování nákladù na rekonstrukci interiérù MŠ Provodov
7. Obecnìzávazná vyhláška obce Provodov, kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálù v obci Provodov
8. Diskuze


Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona è. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších pøedpisù a doplòkù jsou zasedání zastupitelstva veøejná. Podklady k jednotlivým bodùm jednání jsou k nahlédnutí v úøední hodiny na Obecním úøadì v Provodovì

Vyvìšeno na úøední desce dne: 3.10.2016
Sejmuto z úøední desky dne: 10.10.2016

Ing. Marek Prachaø, starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru