Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Volby do zastupitelstev krajù 2016 - Oznámení o dni a místì konání voleb do zastupitelstev krajù
Volby do zastupitelstev krajù 2016 - Oznámení o dni a místì konání voleb do zastupitelstev krajù
Volby do zastupitelstev krajù 2016 - Oznámení o dni a místì konání voleb do zastupitelstev krajù

Podle § 27 zákona 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajù a zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù
o z n a m u j i
1. Volby do zastupitelstev krajù se budou konat
ve dnech:     pátek 7. øíjna 2016 od 14 hodin do 22 hodin.
        sobota 8. øíjna 2016 od 8 hodin do 14 hodin.

2. Místo konání voleb, volební místnost okrsku je
Základní škola, Provodov 90, 763 45
3. Voliè pøinese s sebou do volební místnosti hlasovací lístky, pokud je obdržel
4. Voliè je povinen pøi hlasování prokázat totožnost a státní obèanství
5. Každý voliè se musí pøed hlasováním odebrat do prostoru urèeného pro úpravu hlasovacích lístkù, jinak mu volební komise hlasování neumožní
6. Každému volièi budou doruèeny nejpozdìji tøi dny pøede dnem voleb hlasovací lístky; spolu s informaèním letákem, v nìmž bude voliè seznámen s údaji potøebnými pro realizaci volebního práva. Ve dnech voleb mùže voliè obdržet volební lístky též ve volební místnosti.

V Provodovì dne 22.9.2016

Ing. Marek Prachaø
starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru