Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Volby do zastupitelstev krajù 2016 - Informace o poètu a sídlech volebních okrskù v obci Provodov
Volby do zastupitelstev krajù 2016 - Informace o poètu a sídlech volebních okrskù v obci Provodov
Volby do zastupitelstev krajù 2016 - Informace o poètu a sídlech volebních okrskù v obci Provodov

Dle §15 písm. f) zákona è. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajù a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, sdìluji že v obci Provodov bude ustavena jedna okrsková volební komise pro jeden volební okrsek, jehož sídlem bude Základní škola, Provodov 90, 763 45
- každá volební strana má právo dle §17 odst. 2 zákona è. 130/2000 Sb. , o volbách do zastupitelstev krajù a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, nominovat do okrskové volební komise své dva zástupce - jednoho èlena a jednoho náhradníka
- v pøípadì, že nebude dosaženo minimálního poètu èlenù okrskové komise (5), doplní komisi starosta jmenováním dle §17 odst. 2 zákona è. 130/2000 Sb.

V Provodovì dne 23.8.2016

Ing. Marek Prachaø
starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru