Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 21. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 5.9.2016, v 18:30 v kulturním domì
Pozvánka na 21. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 5.9.2016, v 18:30 v kulturním domì
1. Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolù z 20. øádného zasedání ZO
4. Smìna p.è. 1469/10 za p.è. 1858/1 - zámìr obce Provodov è. 01/2016
5. Smìna p.è. 79/4, 79/5, 1606/3 za p.è. 79/3 - zámìr obce Provodov è. 07/2016
6. Smìna p.è. 1702/11,1702/12,1702/14, 1702/16,1616/29 za p.è. 1869/19 - zámìr obce Provodov è. 08/2016
7. Dodatek è. 15 ke smlouvì o dílo è. 29/713/02/4O (Technické služby Zlínsko)
8. Diskuze

Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona è. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších pøedpisù a doplòkù jsou zasedání zastupitelstva veøejná. Podklady k jednotlivým bodùm jednání jsou k nahlédnutí v úøední hodiny na Obecním úøadì v Provodovì

Vyvìšeno na úøední desce dne: 29.8.2016
Sejmuto z úøední desky dne: 5.9.2016

Ing. Marek Prachaø, starosta obce

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru