Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 20. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 1.8.2016, v 18:30 v kulturním domì
Pozvánka na 20. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 1.8.2016, v 18:30 v kulturním domì
1. Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolù z 19. øádného zasedání ZO
4. Žádost o smìnu parcel 1869/19 za 1702/14, 1702/12, 1702/11, 1702/16, 1616/29 (pí. Krajèová a Miklová, Provodov 57, 763 45)
5. Žádost o vyjádøení ke stavbì „Novostavba rodinného domu v obci Provodov na pozemku parcelní èíslo 151/1 a 1869/18 (Pavla Prachaøová, Provodov 250, 763 45)
6. Žádost o vyjádøení ke stavbì „Garáž – Provodov parc. è. 162/2, 162/5“ (Ondøej Krajèík, Provodov 164, 763 45)
7. Žádost o pøipojení na obecní vodovod (manželé Palkovi, Provodov 26, 763, 45)
8. Žádost o souhlas s jednorázovým prùjezdem závodu „Zlínská 50“
9. Žádost o krátkodobé uskladnìní klestu (MìÚ Luhaèovice, odbor životního prostøedí, státní správa myslivosti a správa mìstských lesù)
10. DiskuzePoznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona è. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších pøedpisù a doplòkù jsou zasedání zastupitelstva veøejná. Podklady k jednotlivým bodùm jednání jsou k nahlédnutí v úøední hodiny na Obecním úøadì v Provodovì

Vyvìšeno na úøední desce dne: 25.7.2016
Sejmuto z úøední desky dne: 1.8.2016

Ing. Marek Prachaø, starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru