Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 19. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 27.6.2016, v 18:30 v kulturním domì
Pozvánka na 19. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 27.6.2016, v 18:30 v kulturním domì
1. Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolù z 18. øádného a 3. mimoøádného zasedání ZO
4. Prodej p.è. 1869/18 (zámìr obce Provodov è. 5/2016)
5. Prodej èásti p.è. 1846/1 a p.è. 1846/2 (zámìr obce Provodov è. 6/2016)
6. Návrh na smìnu p.è. 1606/3 a 79/3 (Ladislav Marušák, Provodov 46)
7. Žádost o vyjádøení ke stavbì „Provodov paseky, úprava NNv, Žaláková“ a smlouva è.: 1040010589/004 o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene
8. Diskuze


Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona è. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších pøedpisù a doplòkù jsou zasedání zastupitelstva veøejná. Podklady k jednotlivým bodùm jednání jsou k nahlédnutí v úøední hodiny na Obecním úøadì v Provodovì

Vyvìšeno na úøední desce dne: 20.6.2016
Sejmuto z úøední desky dne: 27.6.2016

Ing. Marek Prachaø, starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru