Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 18. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 6.6.2016, v 18:30 v kulturním domì
Pozvánka na 18. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 6.6.2016, v 18:30 v kulturním domì
1. Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolù ze 17. zasedání ZO
4. Žádost o vyjádøení – Vedení 2x110kV Slavièín - Slušovice
5. Žádost o souhlas vlastníka s vybudováním vnitøního vedení procházející nemovitostí a instalací mikrovlnného systému na støeše nemovitostí (První Certifikaèní Autorita, Èeská spoøitelna)
6. Žádost o umístìní sídla O.S. Provodov na adrese Provodov 28
7. Žádost o odkup pozemku p.è. 1840 (Ivanovský Pavel a Ivanovská Michaela)
8. Žádost o poskytnutí mimoøádné dotace 5.000,- Kè (Leluja, z.s., Provodov 277, 763 45)
9. Žádost o vyjádøení k dokumentaci pro stavební povolení - Silnice III 49024 Ludkovice - Provodov (Centroprojekt Group a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín)
10. Žádost o vyjádøení - "Stavební úpravy rodinného domu è.p. 174, p.è. 267“ (manželé Ryškovi, Lípa 85, 763 11)
11. Smlouva o pøipojení k distribuèní soustavì z napìové hladiny nízkého napìtí è. 12146412 (E.ON Distribuce a.s., F. A .Gerstnera 2151/6, 371 49)
12. Zmìna zøizovací listiny ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín (dodatek è. 2)
13. Nájemní smlouva - sklepní prostory Provodov è.p. 199 (Øímskokatolická farnost Provodov, Provodov 200, 763 45)
14. Provozní øád fotbalového høištì Provodov
15. Provozní øád dìtského høištì u MŠ Provodov
16. Návrh stanov svazku „Èisté Zlínsko“
17. Diskuze

Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona è. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších pøedpisù a doplòkù jsou zasedání zastupitelstva veøejná. Podklady k jednotlivým bodùm jednání jsou k nahlédnutí v úøední hodiny na Obecním úøadì v Provodovì

Vyvìšeno na úøední desce dne: 30.5.2016
Sejmuto z úøední desky dne: 6.6.2016

Ing. Marek Prachaø, starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru