Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality arrow Hledání studánek a otevírání skal, 28.5.2016, 9:00, Provodov (parkovištì pod Malenisky)
Hledání studánek a otevírání skal, 28.5.2016, 9:00, Provodov (parkovištì pod Malenisky)
Hledání studánek a otevírání skal

Provodov 28.5.2016 v 9,00 hod, parkovištì pod Malenisky  
    
Zveme Vás na romantickou procházku katastrem obce Provodov. Pøi ní okusíte nejen svìží pramenitou vodu, ale také se seznámíte s øadou známých i neznámých skal „Luhaèovského zálesí.“

Start: Na parkovišti pod Maleniskem. Zde najdete dostatek parkovacích míst pro vaše „plechové miláèky.“

Trasa: Je znaèena turistickou znaèkou: šikmý modrý pruh na bílé ploše. Od parkovištì se vydáváme lesní cestou na sever. Po pùl kilometru vpravo od cesty nacházíme první studánku. Táhlým stoupáním pøicházíme k Mlèkovì skále. Zde se stáèíme na severovýchod. Cesta vede po høbetu ke krytému místu pro odpoèinek. Po asi 0,4 km, se stáèíme se na severovýchod ke skále pod Babou. Odsud smìøujeme nohy na severovýchod, tìsnì míjíme vrch Baba, kocháme se výhledem, scházíme na lesní cestu a vydáváme se vlevo. Doputovali jsme k nejvyšším bodu trasy - vrch Komonec. Zde se otáèíme a vracíme se zpìt. Na rozcestí „pod Komoncem“ opouštíme cestu a vykraèujeme k jihu. Sestupem mezi skalami Tøi sestry pøicházíme ke studánce Sojsínka. Zelenobílá, šikmo dìlená znaèka nás pøinutí vystoupat ke zøíceninì hradu Starý Svìtlov. Po seznámení s historií, pokraèujeme po høbetu vrchu Brda ke kaplièce. Klesáním „køížové cesty“ doputujete k léèivé studánce a kostelu panny Marie Snìžné. V místním hostinci je možné doplnit síly. Baèkory zde zùstávají, opravdoví „dálkoplazi“ se vrací ke studánce a šlapou smìrem na západ k další studánce Radìjùvka.  Po osvìžení její vodou pokraèujeme podél místní silnice smìrem na sever. Poslední zastávkou je „skála pod Maleniskem.“ Po východu z lesa se nás vítá parkovištì - start naší trasy,

Veèerní program: Posezení pod hvìzdným nebem s country muzikou, opékáním špekáèkù a chladivým mokem. Pøi nepøízni poèasí je místo v hostinci Malenisko.

Poøadatel: Obce Provodov, Bøezùvky. Organizátor  Jarda Holík, 602 779 475
 
 Sample Image
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru