Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 17. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 9.5.2016, v 18:30 v kulturním domì
Pozvánka na 17. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 9.5.2016, v 18:30 v kulturním domì

1.         Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu

2.         Schválení programu jednání

3.         Kontrola úkolù z 16. zasedání ZO

4.         Žádost o schválení úèetní závìrky a výsledku hospodaøení za rok 2015 (ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín)

5.         Výsledek hospodaøení, Závìreèný úèet a Zpráva o pøezkoumání hospodaøení obce Provodov za rok 2015

6.         Smlouva o poskytnutí dotace è. D/1202/2016/KH (Zlínský kraj)

7.         Žádost o souhlas s umístìním stavby na cizím pozemku (Ivana Køižáková, Kamenná 4851, 760 01 Zlín)

8.         Žádost o poskytnutí finanèní dotace na rok 2016 (Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, p.o., Na Hrádku 100, 763 16, Fryšták)

9.         Návrh stanov svazku „Èisté Zlínsko“

10.     Diskuze

 

Poznámka:

-       dle § 93 odst. 2 zákona è. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších pøedpisù a doplòkù jsou zasedání zastupitelstva veøejná. Podklady k jednotlivým bodùm jednání jsou k nahlédnutí v úøední hodiny na Obecním úøadì v Provodovì

 

Vyvìšeno na úøední desce dne: 2.5.2016

Sejmuto z úøední desky dne: 9.5.2016

 

  Ing. Marek Prachaø, starosta obce

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru