Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 16. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 18.4.2016, v 18:30 v kulturním domì
Pozvánka na 16. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 18.4.2016, v 18:30 v kulturním domì
1. Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolù ze 14. a 15. zasedání ZO
4. Vyhodnocení výbìrového øízení a pronájem bufetu v Areálu mládí pro sezónu 2016-2018
5. Žádost o koupi èásti pozemku p.è. 1869/2 (Pavla Prachaøová, Provodov 250, 763 45)
6. Žádost o finanèní pøíspìvek pro obyvatele obce žijící v Domovì pro seniory Luhaèovice, p.o.

7. Diskuze
 
 
Poznámka:
-    dle § 93 odst. 2 zákona è. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších pøedpisù a doplòkù jsou zasedání zastupitelstva veøejná. Podklady k jednotlivým bodùm jednání jsou k nahlédnutí v úøední hodiny na Obecním úøadì v Provodovì

Vyvìšeno na úøední desce dne: 11.4.2016
Sejmuto z úøední desky dne: 18.4.2016

Ing. Marek Prachaø, starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru