Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality arrow Provodovská trnka 2016 - vyhodnocení a podìkování
Provodovská trnka 2016 - vyhodnocení a podìkování
Provodovská trnka 2016

Do 9. roèníku Provodovské trnky 2016 bylo pøihlášeno 24 soutìžních vzorkù a zúèastnilo se 20 degustátorù.
Hodnotilo se   od  0 bodù (nejhorší)   do  5 bodù (nejlepší).
 
Výsledky PT 2016:
 1. místo
 Kamil Bartonìk
 67 bodù
 2. místo
 Radim Prachaø
 65 bodù
 3. místo
 Marek Zásmìta  63,5 bodù
 4.-5. místo
 Petr Kalášek
 63 bodù
 4.-5. místo
 Michal Slovák  63 bodù

 
 
 
 
 
 
 
 Kategorie nejlepší pøespolní slivovice:
 1. místo
 Josef Balouch z Újezda u VK
 68,5 bodù
 2.-3. místo
 Marek Zálešák z Nenkovic
 63 bodù
 2.-3. místo
 Tomáš Mikeska z Nenkovic  63 bodù

 
 
 
 
 
Velké podìkování patøí obecnímu úøadu Provodov za celkovou podporu, dále všem pomocníkùm, dárcùm a sponzorùm cen do tomboly, kteøí mìli velký podíl a chodu celé akce, ale pøedevším všem návštìvníkùm za aktivní úèast na kulturním dìní v obci. 
    Tìšíme se na další roèník Provodovské trnky.


                        S pozdravem tým organizátorù PT.
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru