Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 15. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 14.3.2016, v 18:30 v kulturním domì
Pozvánka na 15. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 14.3.2016, v 18:30 v kulturním domì
1. Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolù ze 14. zasedání ZO
4. Rozpoètové opatøení è. 1 rozpoètu obce Provodov na rok 2016
5. Smlouva o zøízení služebnosti (Èeská telekomunikaèní infrastruktura a.s.)
6. Žádost o vyjádøení ke stavbì "RD Provodov, Hrubá"
7. Návrh nájemních podmínek pro bufet v Areálu mládí pro sezónu 2016
8. Koupì pozemkù p.è. 124/15, 124/50, 124/16, 124/41, 124/7, 1734/4 (Javoøíková, Kratochvílová)
9. Koupì pozemkù p.è. 1908/22, 1908/21, 1908/19, 1908/16, 1908/18, 1908/17 (Blahošová, Žižková)
10. Dodatek è. 14 ke smlouvì o dílo è. 29/713/02/4O (Technické služby Zlínsko, s.r.o.)
11. Diskuze
 
 
Poznámka:
-    dle § 93 odst. 2 zákona è. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších pøedpisù a doplòkù jsou zasedání zastupitelstva veøejná. Podklady k jednotlivým bodùm jednání jsou k nahlédnutí v úøední hodiny na Obecním úøadì v Provodovì

Vyvìšeno na úøední desce dne: 7.3.2016
Sejmuto z úøední desky dne: 14.3.2016

Ing. Marek Prachaø, starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru