Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 14. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 15.2.2016, v 18:30 v kulturním domì
Pozvánka na 14. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 15.2.2016, v 18:30 v kulturním domì
1. Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolù z 13. zasedání ZO
4. Žádost o smìnu pozemkù p.è. 1858/1 a p.è. 1469/10 v k.ú. Provodov na Moravì (Naše lesy s.r.o., Podolská 1045/64, 147 00, Praha 4)
5. Žádost o umístìní sídla spolku Èeský svaz vèelaøù o.s., základní organizace Provodov
6. Žádost o odkup èásti pozemkù p.è. 1036, 1041/17 (Nadace SOLE, Èiperova 5527, 76001 Zlín)
7. Diskuze
 
 
Poznámka:
-    dle § 93 odst. 2 zákona è. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších pøedpisù a doplòkù jsou zasedání zastupitelstva veøejná. Podklady k jednotlivým bodùm jednání jsou k nahlédnutí v úøední hodiny na Obecním úøadì v Provodovì

Vyvìšeno na úøední desce dne: 8.2.2016
Sejmuto z úøední desky dne: 15.2.2016

Ing. Marek Prachaø, starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru