Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 13. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 18.1.2015, v 18:30 v kulturním domì
Pozvánka na 13. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 18.1.2015, v 18:30 v kulturním domì
1. Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola úkolù z 12. zasedání ZO
4. Žádost o vyjádøení ke studii novostavby RD (Pavel Petráš, Na Drahách 316, 763 26 Pozlovice)
5. Žádost o vyjádøení ke stavbì „Døevìný seník na p.è.1041/18“ (GAFA, a.s., Èiperova 5527, 760 01 Zlín)
6. Žádost o smìnu pozemkù p.è. 1858/1 a p.è. 1469/10 v k.ú. Provodov na Moravì (Naše lesy s.r.o., Podolská 1045/64, 147 00, Praha 4)
7. Žádost o pronájem èásti pozemku p.è. 1869/2 v k.ú. Provodov na Moravì (Zdeòka Mokrýšková, Provodov 86, 763 45)
8. Žádost o povolení k vybudování vodovodní pøípojky (Zábojník Ivan a Zábojníková Libuše, Provodov 48, 763 45)
9. Nabídka odprodeje èásti parcely 1616/38 (Andelková Božena, Martina Braxatorisa 2757/14, 90501 Senica, Slovensko)
10. Rozpoètové opatøení è. 4 rozpoètu obce Provodov na rok 2015
11. Diskuze


Poznámka:
-    dle § 93 odst. 2 zákona è. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších pøedpisù a doplòkù jsou zasedání zastupitelstva veøejná. Podklady k jednotlivým bodùm jednání jsou k nahlédnutí v úøední hodiny na Obecním úøadì v Provodovì

Vyvìšeno na úøední desce dne: 11.1.2016
Sejmuto z úøední desky dne: 18.1.2016

Ing. Marek Prachaø, starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru