Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Obecní úřad arrow Úřední deska arrow Pozvánka na 12. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 7.12.2015, v 18:30 v kulturním domì
Pozvánka na 12. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 7.12.2015, v 18:30 v kulturním domì
Pozvánka na 12. schùzi zastupitelstva obce Provodov konanou dne 7.12.2015, v 18:30 v kulturním domì Provodov

1. Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Rozpoèet obce Provodov na rok 2016
4. Veøejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestièní dotace z rozpoètu obce Provodov èíslo 9/2015 (FC Rak Provodov)
5. Veøejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestièní dotace z rozpoètu obce Provodov èíslo 10/2015 (SDH Provodov)
6. Veøejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestièní dotace z rozpoètu obce Provodov èíslo 11/2015 (MS Rýsov Provodov)
7. Veøejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestièní dotace z rozpoètu obce Provodov èíslo 12/2015 (Èeský svaz vèelaøù o.s., základní organizace Provodov)
8. Veøejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestièní dotace z rozpoètu obce Provodov èíslo 13/2015 (divadelní ochotnický spolek ProLiDi)
9. Veøejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestièní dotace z rozpoètu obce Provodov èíslo 14/2015 (O.S. Leluja)
10. Veøejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestièní dotace z rozpoètu obce Provodov èíslo 15/2015 (DH Provodovjané)
11. Obecnì závazná vyhláška obce Provodov è. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù
12. Cenový výmìr è. 1/2015 o stanovení ceny za vodné a stoèné pro rok 2016
13. Žádost o smìnu pozemkù p.è. 1858/1 a p.è. 1469/10 v k.ú. Provodov na Moravì (Naše lesy s.r.o., Podolská 1045/64, 147 00, Praha 4)
14. Žádost o pronájem èásti pozemku p.è. 1869/2 v k.ú. Provodov na Moravì (Zdeòka Mokrýšková, Provodov 86, 763 45)
15. Žádost o vyjádøení ke stavbì „Provodov, Morávková, nová TS, kabel NN, 1030024197“
16. Žádost o umístìní sídla spolku FC Rak Provodov
17. Diskuze


Poznámka:
- dle § 93 odst. 2 zákona è. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zøízení) ve znìní pozdìjších pøedpisù a doplòkù jsou zasedání zastupitelstva veøejná. Podklady k jednotlivým bodùm jednání jsou k nahlédnutí v úøední hodiny na Obecním úøadì v Provodovì


Vyvìšeno na úøední desce dne: 30.11.2015
Sejmuto z úøední desky dne: 7.12.2015………………………………………………..
Ing. Marek Prachaø, starosta obce
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru