Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality arrow Letní kino Provodov 2014
Letní kino Provodov 2014

LETNÍ KINO PROVODOV 2014

 25. srpna – pondìlí

CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA

USA, 2014, 136 min, Akèní / Dobrodružný / Sci-Fi

Hrají: Chris Evans, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson, Dominic Cooper, Sebastian Stan

Po katastrofických událostech, které Avengers prožili v New Yorku, žije Steve Rogers neboli Captain America poklidnì v ústraní ve Washingtonu, D.C. a snaží se pøizpùsobit modernímu svìtu. Když ale dojde k útoku na jeho kolegu z organizace S.H.I.E.L.D., zaplétá se do pavuèiny intrik, které ohrožují celý svìt. Spoleènì s Black Widow se Captain America pokouší odhalit stále se prohlubující spiknutí.

 26. srpna – úterý

NOE

USA, 2014, 138 min, Dobrodružný / Drama / Akèní

Hrají: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Logan Lerman, Emma Watson, Anthony Hopkins

Zneklidòující vidina smrtící záplavy pronásleduje Noema (Russell Crowe) ve snách èím dál èastìji. Tu i další podivná znamení mu pomùže rozluštit moudrý Metuzalém (Anthony Hopkins). Zemì se ocitla na kraji propasti, kam ji zavlekla lidská rasa. Nejvyšší se rozhodl pro kompletní restart v podobì gigantické potopy a pro obnovu èlovìèího druhu si vybral právì Noema a jeho poèetnou rodinu.

27. srpna – støeda

PTAÈÍ ÚLET

USA, 2013, 85 min, Animovaný / Komedie / Rodinný

Pøíbìh dvou odvážných krocanù, kteøí vymyslí ambiciózní plán. Jejich misí je vrátit èas a zachránit sebe a další svého druhu od jistého konce. Cíl je jasný – ukradnout vládní stroj èasu, vrátit se do sedmnáctého století a odstranit krùty ze sváteèního stolu Dnu díkùvzdání jednou provždy!

 28. srpna – ètvrtek

RED 2 

USA / Francie / Kanada, 2013, 116 min, Akèní / Komedie / Krimi / Thriller

Hrají: Bruce Willis, John Malkovich, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones

Frank Moses dává znovu dohromady svùj svérázný tým elitních tajných agentù. Jejich prvním úkolem je pøežít a hned tím druhým je vypátrat ztracenou smrtící zbraò pøíští generace, která mùže zmìnit rozložení sil ve svìtì. Budou muset odolat hordám nemilosrdných zabijákù, teroristù a mocichtivých vládních úøedníkù, toužících vyzkoušet si technologicky vyspìlou superzbraò. Mise zavede Franka a ostatní RED do Londýna, Paøíže a Moskvy.

 29. srpna – pátek

VLK Z WALL STREET 

USA, 2013, 180 min, Životopisný / Komedie / Drama / Krimi

Hrají: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Kyle Chandler, Jon Bernthal, Matthew McConaughey

Podívaná z doby, kdy na Wall Street vládla pravidla Divokého Západu. Jen místo pistolníkù na koních se tu prohánìjí jachty a nahé blondýny a místo prachu nad prérií víøí vzduchem bankovky. Nìkdy dokázal vydìlat i 12 milionù dolarù za pouhé tøi minuty. A peníze umìl také pìknì roztáèet. V jeho kanceláøích bìžnì defilovala nahá dívèí dechovka, šòupaly se velehory kokainu, poøádaly se závody v házení trpaslíky, opice jezdily na koleèkových bruslích a se svou ženou souložil na matraci ze samých bankovek.

 30. srpna – sobota

REVIVAL

 Èesko, 2013, 111 min, Komedie / Hudební

Hrají: Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heømánek, Vojtìch Dyk, Richard Genzer

„Ještì jednou si poøádnì . . ." Smoke, to byli èeští Rolling Stones. Za nejasných okolností se ale v roce 1972 rozpadli a každý ze ètyø bývalých muzikantù se s údìlem rockera ve výslužbì vyrovnal po svém. Každý z nich má teï za sebou svùj život a svùj vlastní pøíbìh. A taky jejich pohnutky k oživení kapely Smoke jsou rùzné - peníze, touha po ztracené slávì, touha pomoci kamarádovi, anebo se ještì jednou poøádnì odvázat.

 

VŠECHNY FILMY S ÈESKÝM DABINGEM

ZAÈÁTKY PØEDSTAVENÍ 21:00         JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 50Kè

ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA      ZA DEŠTÌ KD PROVODOV

POØÁDÁ: O.S. UnArt Provodov ve spolupráci s Dechovou hudbou Provodovjané

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru