Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Aktuality arrow Podìkování - Výtìžek za jarní sbìr železa a papíru, 2014
Podìkování - Výtìžek za jarní sbìr železa a papíru, 2014
Žáci a uèitelé Základní školy a mateøské školy Provodov

dìkují za ochotu a pomoc všem, kteøí pøispìli železem a starým papírem v jarním sbìru.

Výtìžek èinil 13.355,- Kè

Výtìžek ze sbìrù bude použit na vybavení ZŠ a MŠ Provodov (dle doporuèení školské rady a øeditelky školy - dokoupení lehátek a didaktických pomùcek).
 
 Sample Image
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru