Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Krizové řízení arrow Rizika a ohrožení obce Provodov
Pøehled možných ohrožení na katastru obce Provodov
Pøehled možných ohrožení na katastru obce Provodov

Na základì provedené analýzy ohrožení v ORP Zlín je obec Provodov s velkou pravdìpodobností ohrožena tìmito typy mimoøádných událostí:
- únik nebezpeèné látky (zejména pøi pøepravì po silnici),
- pøívalovými dešti, které mohou mít za následek vznik tzv. „bleskových“ povodní (tato situace není øešena v povodòovém plánu obce v rámci pøirozených povodní – bleskové povodnì mohou nastat prakticky kdekoliv na území katastru obce Provodov nezávisle na tom, zda je obec lokalizována v okolí vodních tokù),
- vichøice èi tornáda,
- požáry (v krajinì – lesní, polní, požáry travin; v obci – budovy, infrastruktura),
- dlouhodobé narušení dodávek elektøiny a
- narušení dodávek pitné vody (z dùvodu technologické havárie, kontaminace zdrojù pitné vody).
Dále:
- epizootií - obec se nachází v 10 km ochranném pásmu velkochovu drùbeže KELNÍKY (KLEÈÙVKA),
- sesuv pùdy v pásmu (prostoru, místì Drahy, Podhoøí, Rýsov)
- pøirozenou povodní vylitím z koryta Ludkovického potoka,
- spoleèností ZAKO Turèín, která pracuje, skladuje (nakládá) s vìtším množstvím nebezpeèných látek apod.,
- lesním požárem lesa,

Na tyto typy událostí jsou vypracovány postupy øešení, které jsou souèástí zpracovaného „Plánu èinnosti orgánù obce Provodov pøi vzniku mimoøádné události (ORP Zlín)“.
Tento plán je uložen u starosty obce na urèeném místì a je k dispozici èlenùm krizového štábu, veliteli zásahu, èlenùm rady a zastupitelùm obce a dalším povìøeným a oprávnìným osobám na vyžádání.


 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru