Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Krizové řízení arrow Krizové øízení arrow Pøehled možných ohrožení na katastru obce Provodov
Pøehled možných ohrožení na katastru obce Provodov
Pøehled možných ohrožení na katastru obce Provodov

Na základì provedené analýzy ohrožení v ORP Zlín je obec Provodov s velkou pravdìpodobností ohrožena tìmito typy mimoøádných událostí:
- únik nebezpeèné látky (zejména pøi pøepravì po silnici),
- pøívalovými dešti, které mohou mít za následek vznik tzv. „bleskových“ povodní (tato situace není øešena v povodòovém plánu obce v rámci pøirozených povodní – bleskové povodnì mohou nastat prakticky kdekoliv na území katastru obce Provodov nezávisle na tom, zda je obec lokalizována v okolí vodních tokù),
- vichøice èi tornáda,
- požáry (v krajinì – lesní, polní, požáry travin; v obci – budovy, infrastruktura),
- dlouhodobé narušení dodávek elektøiny a
- narušení dodávek pitné vody (z dùvodu technologické havárie, kontaminace zdrojù pitné vody).
Dále:
- epizootií - obec se nachází v 10 km ochranném pásmu velkochovu drùbeže KELNÍKY (KLEÈÙVKA),
- sesuv pùdy v pásmu (prostoru, místì Drahy, Podhoøí, Rýsov)
- pøirozenou povodní vylitím z koryta Ludkovického potoka,
- spoleèností ZAKO Turèín, která pracuje, skladuje (nakládá) s vìtším množstvím nebezpeèných látek apod.,
- lesním požárem lesa,

Na tyto typy událostí jsou vypracovány postupy øešení, které jsou souèástí zpracovaného „Plánu èinnosti orgánù obce Provodov pøi vzniku mimoøádné události (ORP Zlín)“.
Tento plán je uložen u starosty obce na urèeném místì a je k dispozici èlenùm krizového štábu, veliteli zásahu, èlenùm rady a zastupitelùm obce a dalším povìøeným a oprávnìným osobám na vyžádání.


 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru