Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Krizové řízení arrow Pùsobnost a legislativa
Pùsobnost a legislativa

Oblast krizového øízení, havarijního plánování a ochrany obyvatel

 • výkon státní správy podle zákona è. 240/2000 Sb., o krizovém øízení - zpracování podkladù pro krizový plán v rámci obce s rozšíøenou pùsobností
 • výkon státní správy podle zákona è. 241/2000 Sb., o hospodáøských opatøeních pro krizové stavy, zejména zpracovávání podkladù v informaèním systému ARGIS 
 • plánování civilních zdrojù v rámci obce s rozšíøenou pùsobností
 • výkon státní správy podle zákona è. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému - pøipravenost správního obvodu obce s rozšíøenou pùsobností na mimoøádné události
 • zabezpeèení èinnosti bezpeènostní rady obce s rozšíøenou pùsobností, krizového štábu obce s rozšíøenou pùsobností a stálé skupiny krizového štábu, zpracování opatøení pro jejich èinnost
 • plnìní úkolù v rámci vyhlášky MV è. 328/2001 Sb., o nìkterých podrobnostech zabezpeèení IZS a vyhlášky MV è. 380/2002 Sb., k pøípravì a provádìní úkolù ochrany obyvatelstva, v rámci ORP
 • spolupráce na plnìní úkolù v rámci zákona è. 254/2001 Sb., o vodách, ve znìní pozdìjších pøedpisù
 • pøíprava a koordinace opatøení ve spolupráci s okresním øeditelstvím Policie ÈR v oblasti ochrany veøejného poøádku a bezpeènosti za krizové situace
 • plnìní úkolù ORP zadaných krajským úøadem a hasièským záchranným sborem v rámci zákonù
 • spolupráce se starosty v rámci obce s rozšíøenou pùsobností

Oblast obranného plánování

 • výkon státní správy podle zákona è. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišování (branný zákon), v rámci ORP
 • výkon státní správy podle zákona è. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách, v rámci ORP
 • výkon státní správy podle zákona è. 222/1999 Sb., o zajišování obrany ÈR, v rámci ORP
 • plnìní úkolù ORP zadaných krajským úøadem a krajským vojenským velitelstvím

Oblast ochrany utajovaných informací a zvláštních skuteèností

 • výkon státní správy podle zákona è. 412/2005 Sb., o ochranì utajovaných informací a o bezpeènostní zpùsobilosti, ve znìní pozdìjších pøedpisù
 • agenda a evidence zvláštních skuteèností podle naøízení vlády è. 462/2000 Sb., k provedení nìkterých ustanovení krizového zákona
 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru