Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Krizové řízení arrow Výklad pojmù
Výklad pojmù
 • krizové øízení
  je souhrn øídících èinností vìcnì pøíslušných orgánù zamìøených na analýzu a vyhodnocení bezpeènostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu èinností provádìných v souvislosti s øešením krizové situace
  (zákon è. 240/2000 Sb., o krizovém øízení a o zmìnì nìkterých zákonù (krizový zákon))

 • krizová situace
  je mimoøádná událost, pøi níž je vyhlášen stav nebezpeèí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu
  (zákon è. 240/2000 Sb., o krizovém øízení a o zmìnì nìkterých zákonù (krizový zákon))

 • mimoøádná událost
  je škodlivé pùsobení sil a jevù vyvolaných èinností èlovìka, pøírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostøedí a vyžadují provedení záchranných a likvidaèních prací
  (zákon è. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zmìnì nìkterých zákonù)

 • stav nebezpeèí
  se jako bezodkladné opatøení mùže vyhlásit, jsou-li v pøípadì živelní pohromy, ekologické nebo prùmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpeèí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostøedí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení znaèného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení bìžnou èinností správních úøadù a složek integrovaného záchranného systému
  (zákon è. 240/2000 Sb., o krizovém øízení a o zmìnì nìkterých zákonù (krizový zákon))
  je nejnižším z krizových stavù, který mohou orgány Èeské republiky vyhlásit v reakci na mimoøádnou událost, závažnìjšími stavy jsou nouzový stav a stav ohrožení státu

 • nouzový stav
  je státní krizové opatøení pro závažné živelní nebo prùmyslové katastrofy, vyhlašuje jej vláda nebo pøedseda vlády
  (Ústavní zákon è. 110/1998 Sb., o bezpeènosti Èeské republiky)

 • stav ohrožení státu
  je mimoøádný stav, který mùže na návrh vlády vyhlásit Parlament v pøípadì, že je bezprostøednì ohrožena svrchovanost státu, územní celistvost státu nebo jeho demokratické zásady, má ryze politický charakter (na území ÈR nebyl dosud vyhlášen)

 • váleèný stav
  je stav vzniklý mezi znepøátelenými stranami (státy nebo jinými subjekty mezinárodního práva) vypuknutím ozbrojeného konfliktu, a to bez ohledu na to zda byla vypovìzena válka, ústava jej definuje jako situaci, kdy je ÈR napadena, nebo je-li tøeba plnit mezinárodní smluvní závazky o spoleèné obranì proti napadení, je vyhlašován Parlamentem ÈR

 • zvláštní skuteènosti
  jsou informace v oblasti krizového øízení, které by v pøípadì zneužití mohly vést k ohrožení života, zdraví, majetku, životního prostøedí nebo podnikatelských zájmù právnických osob nebo fyzických osob vykonávajících podnikatelskou èinnost podle zvláštních právních pøedpisù
  (zákon è. 240/2000 Sb., o krizovém øízení a o zmìnì nìkterých zákonù (krizový zákon))

 • integrovaný záchranný systém
  je koordinovaný postup jeho složek pøi pøípravì na mimoøádné události a pøi provádìní záchranných a likvidaèních prací
  (zákon è. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zmìnì nìkterých zákonù)

 • základní složky integrovaného záchranného systému
  jsou Hasièský záchranný sbor Èeské republiky, jednotky požární ochrany zaøazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie Èeské republiky
  (zákon è. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zmìnì nìkterých zákonù)

 • ostatní složky integrovaného záchranného systému
  jsou vyèlenìné síly a prostøedky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpeènostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veøejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zaøízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení obèanù, která lze využít k záchranným a likvidaèním pracím.
  (zákon è. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zmìnì nìkterých zákonù)

 • hospodáøské opatøení pro krizové stavy
  je organizaèní, materiální nebo finanèní opatøení pøijímané správním úøadem v krizových stavech pro zabezpeèení nezbytné dodávky výrobkù, prací a služeb, bez níž nelze zajistit pøekonání krizových stavù
  (zákon è. 241/2000 Sb., o hospodáøských opatøeních pro krizové stavy a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù)

 • plán nezbytných dodávek
  je samostatná èást krizového plánu zpracovaná správním úøadem v systému nouzového hospodáøství
  (zákon è. 241/2000 Sb., o hospodáøských opatøeních pro krizové stavy a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù)

 • systém nouzového hospodáøství
  zabezpeèuje, aby nezbytné dodávky pro uspokojení základních životních potøeb, pro podporu èinnosti hasièských záchranných sborù a havarijních služeb a pro podporu výkonu státní správy probíhaly zpùsobem obvyklým pro období mimo krizové stavy
  (zákon è. 241/2000 Sb., o hospodáøských opatøeních pro krizové stavy a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù)

 
designed by made your web.com
re-designed to 1024x768 resolution by MamboTeam.Ru